192-Z

Poreč – građevinsko zemljište, 2734 m2, (formirane 3 čestice: 827 m2, 838 m2, 847 m2) po Detaljnom planu grada Poreča predviđeno za stanovanje - višeobiteljske građevine, koeficijent izgradivosti 30% za svaku česticu, bruto izgradivost 993 m2, 1006 m2, 1016 m2, koeficijent iskoristivosti za svaku česticu 1,20, najviše dozvoljena visina 10 m za svaku česticu, najveći broj nadzemnih etaža 3, Službeni glasnik grada Poreča broj 10/2011 strana 926.

962.- Kn/m2 (130.- €/m2)