320-Z

Poreč – naselje Buići, građevinsko zemljište od 1250 m2 po odredbama Prostornog plana grada Poreča stambene namjene za max 6 funkcionalnih jedinica. Uvjeti gradnje: Službeni glasnik grada Poreča 14/02 i 08/06 izvanobalno područje – pročišćeni tekst, članak 58-104 (oblik i veličina građevne čestice, namjena građevine, gradivi dio građevne čestice, građevni pravac, izgrađenost, ukupna visina i broj etaža, vrsta krova, nagib i vrsta pokrova, gradnja pomoćnih građevina)

Način i uvjeti priključenja građevine na javnu prometnu površinu primjenjuje se iz odredbi članka od 105-116 PPUG-a

Izgradivost zemljišta:

  • 40% za 5 stambenih jedinica do 1200 m2 površine građevne čestice
  • 480 m2 + 30% od površine građ.čestice iznad 1200 m2

Najviša dozvoljena visina: 13 m
Broj etaža: 2

Cijena 740.- Kn/m2 (100.- €/m2)