67-BE

Baderna - selo Bratovići

1) k.č.br. 875/5 unutar granica građevinskog područja sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Poreča ("Sl.glasnik Grada Poreča br. 14/02 i 8/06"), prema namjeni predviđena za izgradnju ugostiteljsko-turističkih objekata i objekata zdravstvenog turizma. Postoji obveza izrade detaljnog plana uređenja, kojim će se utvrditi detaljna namjena površina, režim uređenja prostora, uvjeti za izgradnju građevina i dr. elementi od važnosti za područje za koje se plan donosi.

690.- Kn/m2 (95.- €/m2)

2) poljoprivredno zemljište 3260 m2

44.- Kn/m2 (6.- €/m2)

3) šuma 11401 m2

36.- Kn/m2 (5.- €/m2)