88-Z

Poreč – industrijska zona Buići, više parcela poslovne namjene (proizvodno-uslužna djelatnost) - Detaljni Plan industrijske zone Bujići Službeni glasnik 14/2005.

Izgrađenost: 1055 m2 + 35%, najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti s obzirom na površinu zemljišta bruto – P x 0.90

Uvjeti:

  • Horizontalni i vertikalni gabariti, pročelja i krovišta moraju biti usklađeni sa okolnim građevinama
  • Uređenje fasade mora biti jedinstveno primjenom kvalitetnih materijala
  • Na krovu je moguća postava pomoćnih krovnih konstrukcija za kolektore, rasvjete, klime
  • Postava se odobrava sukladno posebnoj odluci grada Poreča
  • Dozvoljava se gradnja montažnih građevina
  • Visina građevine do max. 13 m, uz najviše 3 nadzemne etaže
  • Građevine mogu imati jednu podzemnu etažu
  • Obavezno osiguranje parkirnih mjesta
  • Građevina mora biti ograđena sukladno Planu čl. 46 točka 2.2.9 Službeni Glasnik 14/2005 str. 802

Cijela industrijska zona Bujići ima kompletnu infrastrukturu.
Pristup sa županijske ceste Poreč-Pula.

380.- Kn/m2 (50.- €/m2)